Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 48 Previous Page
Page Background

4

Adobe PostScript 3

, ההדפסה תבוצע

True Adobe PostScript

הוא שפת תיאור עמוד המשמש מתורגמן לציוד ההדפסה. בעזרת השפה

PostScript

בצבעים הברורים ביותר ותביא את הגרפיקה של המסמך קרובה למקור ככל האפשר.

Auditron

שולטת ומפעילה מגבלות לעבודות צילום ברמת המשתמש או קבוצת עבודה, לבקרה יעילה של העלויות.

Auditron

פונקציית

המנהל יכול להגביל את יכולות ההדפסה בצבע או בשחור - לבן או להוריד דו"חות שונים על שימוש בציוד. ציוד בעל

משמש בדרך כלל ברמת המחלקות או הסניפים.

Auditron

פונקציית

BlackTrapping

אידיאלי לקבלת טקסט ברור וקריא בהדפסה בשחור על רקע צבעוני או בצבע על רקע שחור.

Bypass Print

הדפסה עקיפה -

הדפסת מעקף מאפשרת הכנסת מסמכים בין המסמכים הנמצאים בהדפסה, מבלי להפסיק את פעולת המדפסת.

Color by Words

צבע במילים -

צבע במילים היא תוכנת תיקון צבע לפני ההדפסה; היא בעלת תפריט אינטואיטיבי, אשר מתוכו אפשר לבחור שינויי צבע

שונים. באופן זה, תוכל להדפיס את התמונות בצבע ובאיכות הרצויה.

PANTONE

צבעי

קבוע מראש. בצורה זו מבטיחים את הקשר בין כוונותיך ואיכות הצבע, דבר קריטי

PANTONE

פונקציה זו מציעה מגוון צבעי

במקרה של מסמכים חשובים, כגון כותרת עם לוגו החברה.

IH

צורב

) לצורב, צורכות פחות אנרגיה באופן משמעותי במצב

Induction Heating

-

IH

מדפסות המשתמשות בחימום השראתי (

המתנה, וזמן האתחול שלהן קצר בהרבה.

Energy Star

ובתקני איכות הסביבה. השימוש

Energy Star

על כל סוגיהן, עומדות בתקני

Xerox

המדפסות הרגילות והמשולבות של

במכשירים אלה חוסך בחשמל, ובכך, מסייע בשמירה על איכות הסביבה.

שליחת פקס לדוא"ל

פונקציה זו מאפשרת העברת פקסים נכנסים ישירות לתיבת הדואר האלקטרונית, ובכך מאפשרת קבלת פקס בכל מקום

שיש בו גישה לאינטרנט.

צילום תעודת זהות

פונקציה זו מאפשרת צילום שני צדי מסמך קומפקטי בעל ממדים קטנים (ת. ז. רישיון נהיגה, וכו') על גבי דף נייר אחד.

Intelligent Ready

מוכנות חכמה -

באמצעות מעקב אחר אופן השימוש במדפסת, טכנולוגיית המוכנות החכמה מזהה את אופן השימוש בה ומפעילה מצב חסכוני

בזמן שאפשרות השימוש במדפסת קטנה מאד, ומכינה אותה באופן אוטומטי עוד לפני הדפסת העמוד הראשון.

LAN

פקס

, מאפשרות שליחת מסמכים באמצעות פקס ישירות דרך המחשב.

LAN

מדפסות משולבות עם פונקציית פקס

LED

סורק

, צורך שליש פחות אנרגיה מנורת קסנון רגילה והוא יכול להגיע למהירות סריקה של עד

LED

הסורק החדשני בעל טכנולוגיית

תמונות לדקה.

70